REGLEMENT LIEFHEBBERSCOMPETITIE


 

Art. 1:  Aansluiting en verzekering

Het Provinciaal Bestuur VLM Vlaams-Brabant richt een competitie in voor dames en heren,  hierna ook "Liefhebberscompetitie" genaamd. In bijlage aan dit reglement vindt U de aansluitingsvoorwaarden en een kostenoverzicht, evenals de praktische organisatie.

 

Art. 1.1. Elke club draagt zelf de verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en moet er voor verzekerd zijn.

De clubs evenals de bij hen aangesloten spelers moeten verzekerd zijn. VLM Vl-Brabant is verzekerd bij Ethias volgens de bepalingen vervat in polis nr 45.183.645. Deze polis voldoet aan alle normen gesteld in het decreet op het medisch verantwoord sportgebeuren.

Indien een club zelf een polis bij een andere maatschappij wenst te onderschrijven, dient een verzekeringscontract te worden afgesloten m.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. de aangesloten leden onderling en tegenover derden, zodat de aansprakelijkheid, bedoeld in Art. 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, gedekt is. Deze clubs dienen een kopie van hun verzekeringspolis alsmede een lijst van de verzekerde leden en een kopie van het betalingsbewijs naar het secretariaat van VLM Vlaams-Brabant te sturen, en dit voor 1 januari van het lopend seizoen.

De clubs noch hun leden kunnen in geen geval de inrichters  van de competitie VLM Vl-Brabant verantwoordelijk stellen voor wat het ook moge zijn.

 

Art. 1.2 Nieuwe leden worden permanent aanvaard en worden aangesloten met een mail naar het secretariaat mia@vlmbrabant.be : via de “Aansluitingslijst voor leden” of gewoon via mail met hun nodige gegevens. Van zodra hun naam en lidnummer voorkomen op het wedstrijdblad zijn zij speelgerechtigd.

 

Art. 1.3 Aansluiting gekende leden:

De ploegverantwoordelijke download de schrappingslijst, laat hem vervolgens handtekenen door de leden die aangesloten blijven en bezorgt deze lijst uiterlijk op 30 juni aan het VLM-secretariaat. Op die lijst stipt hij/zij ook de namen aan van de personen die voor het volgende seizoen niet meer aangesloten dienen te worden. Heeft het lid deze lijst getekend dan, blijft hij/zij vanaf 1 juli, en dit voor de rest van het seizoen, verbonden aan deze club. Een transfer naar een andere club is nog mogelijk mits het akkoord van de beide clubs en op voorwaarde dat er nog geen enkele wedstrijd van het nieuwe seizoen werd gespeeld. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel van club veranderen indien artikel 1.4. van dit reglement van toepassing is. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel van club veranderen indien artikel 1.5. van dit reglement van toepassing is.

 

Art. 1.4. Speelsters/spelers zijn onmiddellijk vrij van zodra hun ploeg algemeen forfait geeft of als een algemeen forfait wordt toegepast. Zij mogen aantreden bij een andere ploeg mits de verantwoordelijke van de nieuwe ploeg hem/haar aansluit via een mail naar het secretariaat.

 

Art. 1.5. Elke speler behoudt zijn lidnummer bij VLM Vlaams-Brabant, zelfs indien hij van ploeg verandert. 

 

Art. 1.6. Een naamwijziging van een club of van een ploeg mag jaarlijks tussen 1 en 30 juni op voorwaarde dat minstens 6 leden, effectieve spelers, lid blijven van de club of van de ploeg.

Deze moeten in regel zijn qua lidgeld en verzekering, zo niet wordt het stamnummer geschorst.

In uitzonderlijke gevallen en om gegronde redenen kan het VLM bestuur een afwijking toestaan.

 

Art. 2: Deelname en wedstrijdkalender

Het inschrijvingsbedrag wordt verrekend via de eerste debetnota (november). De einddatum van de competitie alsook de gegevens voor het insturen van de wedstrijdbladen zijn vermeld in bijlage. (website: zie links "administratie".)

Art. 2.1. Een club kan meerdere ploegen inschrijven. De samenstelling van die ploegen dient bij de inschrijving te gebeuren. Het inschrijvingsgeld is verschuldigd voor elke ingeschreven ploeg. Het adres en de einddatum voor het insturen van het inschrijvingsformulier zie bijlage.

Art. 2.2. Aan elke ingeschreven ploeg wordt via mail een wedstrijdkalender toegestuurd. De hierin vermelde data moeten zo strikt mogelijk gevolgd worden. De wedstrijden gaan door op dag en uur waarop de thuisploeg over een zaal beschikt, doch er mogen geen wedstrijden aanvangen vóór 19.15 uur of na 21.25 uur, uitgezonderd op zaterdag, zondag en feestdagen. In dit laatste geval mogen geen wedstrijden aanvangen voor 10.00 uur of na 21.25 uur.

Art. 2.3. Een wedstrijd vangt aan ten vroegste 15 min. nadat de zaal beschikbaar wordt (mogelijkheid tot opwarming). Het uur vermeld in de kalender is het werkelijke aanvangsuur van de wedstrijd. Zoniet wordt de tegenstrever hiervan  op de hoogte gesteld.

Art. 2.4. Indien een ploeg meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd niet speelklaar is, mag de tegenpartij weigeren de wedstrijd aan te vangen. Dit vertaalt zich in forfaitcijfers tenzij heerkracht kan worden ingeroepen. (zie hiervoor ook Art. 2.11)

Art. 2.5. De ploegen delen bij de inschrijving dag en uur mee wanneer zij de zaal ter beschikking hebben. Bij het opstellen van de speelkalender zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden.

Art. 2.6. Elke ploeg mag per wedstrijd en per seizoen slechts één wijziging aanvragen uitgezonderd in geval van heerkracht. (zie Art. 2.11) Dit zal worden beoordeeld door het bestuur.

Art. 2.7. Indien een wedstrijd op de kalenderdatum en uur (website VLM) niet kan doorgaan, spreken de ploegen onderling een nieuwe datum en uur af. Ten laatste 1 week voor de speeldag van de originele wedstrijd bevestigen beide ploegen deze nieuwe datum per mail aan de competitie verantwoordelijke eddy@vlmbrabant.be en het secretariaat mia@vlmbrabant.be . Dit wil zeggen dat de vraag tot wijziging bij de tegenpartij tijdig gesteld moet worden. Indien de termijn van 1 week niet gerespecteerd kan worden, kan alleen heerkracht worden ingeroepen. (zie Art. 2.11)

Uitgezonderd het omwisselen van wedstrijden (thuisploeg – bezoekers volgens kalender worden omgewisseld) moet elke wedstrijd gespeeld worden ten laatste drie maanden na de oorspronkelijke wedstrijddatum zoals vermeld in de competitiekalender en in ieder geval voor de door het bestuur vastgelegde einddatum van de competitie.

Art. 2.8. Indiien een wedstrijd op de kalenderdatum en uur (website VLM) niet kan doorgaan, spreken de ploegen onderling een nieuwe datum en uur af. Ten laatste 1 week voor de speeldag van de originele wedstrijd bevestigen beide ploegen deze nieuwe datum per mail aan de competieverantwoordelijke eddy@vlmbrabant.be en het secreatriaat mia@vlmbrabant.be. Dit wil zeggen dat de vraag tot wijziging bij de tegenpartij tijdig gesteld moet worden. Indien de terrmijn van 1 week niet gerespecteerd kan worden, kan alleen heerkracht worden ingeroepen. (zie Art. 2.12)

             Uitgezonderd het omwisselen van wedstrijden (thuisploeg – bezoekers volgens kalender worden omgewisseld) moet elke wedstrijd gespeeld worden ten laatste drie maanden na de oorspronkelijke wedstrijddatum zoals vermeld in de competitiekalender en in ieder geval voor de door het bestuur vastgelegde einddatum van de competitie.

Art. 2.8. Een speelweek vangt aan op maandag (=1ste speeldag) en eindigt op zondag.

Art. 2.9. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Art. 2.10. De thuisploeg draagt de huurkosten van de zaal, elke ploeg draagt zijn eigen verplaatsings-onkosten.

Art. 2.11 Heerkracht kan zijn:

-       plotseling extreem slechte weersomstandigheden (wegen niet veilig berijdbaar);

-       sterfgeval van een speler in de ploeg;

-       betrokkenheid bij een ongeval op weg naar de wedstrijd;

-       onverwachte onbeschikbaarheid van de zaal op de dag van de wedstrijd.

Alle andere mogelijke ingeroepen gevallen zullen door het bestuur beoordeeld worden.

In geval van heerkracht spreken beide ploegen een nieuwe plaats, datum en uur af. Beide ploegen bevestigen de afspraak via e-mail aan het VLM secretariaat alsook de competitieleider ten laatste 8 kalenderdagen  NA de oorspronkelijke wedstrijddatum (boekje of eerder gewijzigde datum).

Art. 2.12 Indien de bovenvermelde termijnen niet gerespecteerd werden, kan/kunnen de in gebreke zijnde ploeg(en) bestraft worden met forfaitcijfers.

Art 2.13 Twee ploegen van eenzelfde club die in eenzelfde reeks aantreden, dienen hun onderlinge wedstrijden te spelen voor 28 februari ,ongeacht de programmering in de speelkalender.

Art 2.14  Indien een ploeg niet komt opdagen voor een wedstrijd, wordt ze bestraft met een "niet-verwittigd forfait". Na drie niet-verwittigde forfaits of vijf forfaits (gewone + niet-verwittgide) wordt de ploeg bestraft met algemeen forfait. Alle uitslagen van deze ploeg worden geannuleerd en de ploeg wordt naar de laatste plaats verwezen in hun reeks.

 

Art. 3: Spelregels

Deze competitie wordt betwist volgens de internationale spelregels, behoudens de in dit reglement voorkomende wijzigingen.

 

Art. 3.1. Zowel de uitslagen en rangschikkingen als de kalender voorzien van de meest recente wijzigingen worden wekelijks verspreid via de mailbrief en op de website https:// www.vlmbrabant.be

Wedstrijdwijzigingen zijn zeer belangrijk voor het verdere verloop van de competitie. Laat niet na ze te lezen en ze aan uw leden kenbaar te maken.

Art. 3.2. Antennes en scorebord zijn verplicht. Iedere ploeg moet zelf voor eigen water/drank voorzien.

Art. 3.3  De thuisploeg zorgt voor gekeurde inspeelballen voor de bezoekers.

Art. 3.4. Enkel bij de 'Heren Provinciale I' is het dragen van genummerde truitjes verplicht.

Indien slechts één speler van een ploeg geen genummerd truitje draagt, mag hij toch worden opgesteld, mits akkoord van de tegenstrever. (Het nummer mag eventueel aangebracht worden met tape, krijt, o.i.d).

In Heren provinciaal 1 is tevens het gebruik van opstellingsbriefjes verplicht. Het model hiervoor kan gedownload worden van de onze website https://www.vlmbrabant.be

Art. 3.5  Puntentelling: Na de wedstrijd worden de volgende punten toegekend:

-          een wedstrijd gewonnen met 3-0 of 3-1:

o  de winnaar krijgt 3 punten (zie in het klassement de kolom W3)

o  de verliezer krijgt 0 punten

-          een wedstrijd gewonnen met 3-2:

o  de winnaar krijgt 2 punten (zie in het klassement de kolom W2)

o  de verliezer krijgt 1 punt (kolom W1)

-          bij forfait van een ploeg:

o  de forfaitgevende ploeg krijgt    -1 punt

o  de andere ploeg krijgt 3 punten (W3)

Art. 3.6. Om een eindrangschikking op te maken wordt in volgorde gekeken naar de behaalde punten, de gewonnen wedstrijden, de verloren wedstrijden, de coëfficiënt bekomen door de deling van de gewonnen sets door de verloren sets. Indien op het einde van het seizoen twee ploegen evenveel punten, gewonnen en verloren wedstrijden en een zelfde coëfficiënt hebben, zullen de onderlinge wedstrijden bepalend zijn. Blijft de stand nog gelijk, dan wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld, dit zowel voor stijgers als voor dalers. De VLM Vlaams-Brabant staat in voor de organisatie hiervan.

Art. 4: Stijgen en dalen

Behoudens een herschikking van de reeksen gelden volgende algemene regels.

-     De kampioen van elke reeks is verplicht naar een hogere reeks te stijgen. Een kampioen die weigert te stijgen, wordt laatst geklasseerd en zal dus moeten dalen.

-     De 2 laatst gerangschikten van Provinciaal I dalen naar Provinciaal II A of B.

-     De laatst gerangschikte van Provinciaal II A en B, daalt naar Provinciaal III.

-     De twee eerst gerangschikten van Provinciaal III stijgen naar Provinciaal II A of B.

-     De kampioen van de hoogste reeks in de regio Oost kan eventueel stijgen naar Provinciale II B indien hier een plaats beschikbaar is.

-     Zijn er twee reeksen in de regio Oost, dan zakt de laatst geklasseerde uit de A-reeks naar de B-reeks en stijgt de kampioen uit de B-reeks naar de A-reeks.

 

Art. 5: Scheidsrechters

Art. 5.1. Bij de heren Prov. I worden de wedstrijden VERPLICHT geleid door een VLM - of een VVB -scheidsrechter. Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter bij de thuisploeg mag de bezoekende ploeg een SR aanstellen. In dat geval heeft de thuisploeg het recht een 2de scheidsrechter aan te stellen: deze heeft de bevoegdheden zoals ze zijn vastgelegd in de internationale spelregels. De kosten worden gedragen door de thuisploeg. Opgelet! Er moet actief gezocht geweest zijn: minstens drie SR's contacteren, SR -verantwoordelijke (Rudi Vandereycken) verwittigen en namen doorgeven.

Art. 5.2. Voor de andere reeksen wordt de wedstrijd bij voorkeur geleid door een officiële scheidsrechter (niet verplicht). De thuisploeg is verantwoordelijk voor het aanzoeken van een scheidsrechter. Bij onderlinge overeenkomst mag de bezoekende ploeg een scheidsrechter leveren. De eventuele kosten worden gedragen door de thuisploeg.

De bezoekende ploeg heeft het recht om op eigen kosten een tweede scheidsrechter af te vaardigen. Deze moet echter een VVB-scheidsrechterskaart hebben, of op de lijst van VLM -scheidsrechters voorkomen.

 (Zie lijst van de sr's op de website)

Art. 5.3.Behoudens geval van overmacht moet de volledige wedstrijd geleid worden door een en dezelfde scheidsrechter(s). Indien dit niet het geval is, moet dit op het wedstrijdblad vermeld worden. Indien een wedstrijd door twee scheidsrechters geleid wordt, behouden zij gedurende de hele wedstrijd hun zelfde functie. Een scheidsrechter mag niet tezelfdertijd de functie van coach uitoefenen.

Art. 5.4. De thuisploeg betaalt de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd. Het vastgelegde bedrag voor de verplaatsingskosten zijn vermeld in de bijlage en op de website.

Art. 5.5. Het wedstrijdblad dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de scheidsrechter en de kapiteins van beide ploegen.

 

 

 

Art. 6: Wedstrijdbladen

 

Art. 6.1. Meedelen van de uitslag: de clubverantwoordelijke moet de uitslag onmiddellijk na de match elektronisch in geven via de website (https://www.vlmbrabant.be inloggen als club of rechtstreeks via https://vlmadmin.herokuapp.com).

Art. 6.2. De ploegverantwoordelijke  van de thuisploeg zorgt voor het wedstrijdblad. Het wedstrijdblad van de gespeelde wedstrijd mag ook worden gescand (recto + verso) waarna de scan binnen de drie dagen na de wedstrijd naar Eddy Gosseye eddy@vlmbrabant.be wordt gemaild. Dit om de wedstrijduitslag die door de ploegverantwoordelijke  is ingebracht in vlmadmin te laten bevestigen door de competitieverantwoordelijke.

             Hierdoor moet het wedstrijdblad niet meer via de post worden opgestuurd naar de competitieverantwoordelijke.

 

Art. 7: Spelers en speelsters

Art. 7.1. Spelers/speelsters moeten steeds in het bezit zijn van een geldige lidkaart vooraleer te mogen spelen. Bij afwezigheid van deze lidkaart mag ook de aansluitingslijst voor leden, met de identiteitskaart of een ander legitimatiebewijs worden voorgelegd. Dit moet steeds op het wedstrijdblad worden vermeld.

Art. 7.2. Een afwezige speelster/speler die aankomt nadat de wedstrijd is gestart, mag hieraan enkel deelnemen nadat zij/hij op het wedstrijdblad werd ingeschreven. Dit mag slechts geschieden tussen twee sets.

Art. 7.3. Men mag de wedstrijd met 5 spelers/speelsters betwisten zo er niet meer beschikbaar zijn, tenzij men op 5 terugvalt door een sanctie.

Art. 7.4 Spelers jonger dan 37 jaar of speelsters jonger dan 33 jaar, effectief spelend in DIVISIE VVB/AIF of hoger kunnen onder geen enkele voorwaarde worden opgesteld. Deze leeftijdsgrens  wordt verlegd naar 33 en 30 jaar voor VVB/AIF aangeslotenen aantredend in provinciale I en II van VVB/AIF en naar 30 (heren) en 27 (dames) voor spelers VVB/AIF spelend in een reeks lager dan 2de provinciale. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor spe(el)st)ers jonger dan 18 jaar en uitsluitend spelend in een jeugdcompetitie. Spe(e)l(st)ers geschorst in een andere federatie worden niet toegelaten in de VLM-competitie.

Een VVB/AIF-lid dat in de loop van het seizoen in nog geen enkele VVB/AIF wedstrijd effectief gespeeld heeft, wordt wel aanvaard.

Art. 7.5 Het opstellen van een speler/speelster die niet-speelgerechtigd is of die niet voldoet aan de regels van artikel 6 van dit competitiereglement leidt automatisch tot forfait voor elke wedstrijd waaraan deze speler/speelster heeft deelgenomen, doch leidt niet automatisch tot de schorsing van de ploegverantwoordelijke.

Art. 7.6. Bij de heren mag gemengd gespeeld worden, bij de dames niet.

Art. 7.7. Spelers/speelsters van een zelfde club mogen hoogstens tweemaal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd in een andere ploeg van hun club die in een hogere reeks speelt.

Een speler/speelster die voor de derde maal aantreedt in een ploeg van een hogere reeks, wordt voor de rest van het seizoen beschouwd als lid van deze hoger geklasseerde ploeg.

Spelers/speelsters van een hogere reeks mogen onder geen beding aantreden in een lagere reeks. Voor elke wedstrijd mogen slechts twee spelers/speelsters van een andere ploeg van dezelfde club worden opgesteld

 

Indien een club twee ploegen opstelt in dezelfde reeks, blijven de spelers vast verbonden aan hun respectievelijke ploeg. Zij kunnen dus niet onderling uitgewisseld worden noch optreden voor de andere ploeg in dezelfde reeks.

 

Art. 7.8. Uitzonderlingen:

-           Spelers/speelsters uit de gewone provinciale reeksen mogen ook aantreden in de reeks Oost.

-          Dames, actief in de damescompetitie, mogen ook aantreden in een herenreeks.

Dit dubbelspelen is wel beperkt tot eenzelfde herenploeg.

Art. 8: Wangedrag

Ten einde de sportiviteit te bevorderen en het verloop van de wedstrijden in goede banen te leiden worden individuele strafpunten verbonden aan de gele en rode kaarten.

Art. 8.1. Elke rode kaart verkregen tijdens een wedstrijd levert de betrokkene strafpunten op.

Deze worden elk seizoen opnieuw op NUL gezet. (geen overdracht naar volgend seizoen)

Een gele kaart = 0 strafpunten (= waarschuwing)

een rode kaart= 2 strafpunten

een uitwijzing = 3 strafpunten

Art. 8.2. Bij het behalen van 5 strafpunten wordt de speelster/speler geschorst voor 1 wedstrijd die door het bestuur aangeduid wordt. Ook een uitsluiting heeft een schorsing voor minstens 1 speeldag tot gevolg. 

Art. 8.3. Sanctieschaal voor wangedrag : zie boekje "Internationale spelregels".

 

Art. 9. Bestraffing bij dopingpraktijken

Spelers/speelsters die door de controlerende diensten van de Vlaamse Gemeenschap op doping worden betrapt, worden voor de duur van 2 jaar uit de federatie gesloten. Bij betwisting wordt de zaak behandeld door de Juridische kamer van de Vlaamse Sportfederatie vzw. volgens de reglementen van deze organisatie.

 

Art. 10 Fair-play

Alleen de ploegen die, op het einde van het seizoen hun fairplaypunten hebben ingediend en aanwezig zijn op de Algemene Vergadering, komen in aanmerking voor de fairplayprijs.

Met uitzondering van de bepalingen van art. 6.4, wordt een ploeg die een speler/speelster opstelt, die eveneens actief speelt in de BVBV, VVB of AIF -competities, automatisch uitgesloten voor de fairplayprijs.

 

Bijlage aan het reglement "Liefhebberscompetitie"

 

Debetnota’s:

Betaal NIETS VOORAF. Alle onderstaande bedragen (lidgelden en competitie worden verrekend via de halfjaarlijkse debetnota’s. De eerste eind november, de tweede in april.

 

Inschrijvingsgeld competitie:

Bedrag ...................: €45.00

 

Verzekering en aansluiting:

Verzekering + aansluiting                         < 16 jaar      €7,00  

                                    > 16 en < 65 jaar           €9,00  

                                    > 65 jaar                         €7,00

Enkel aansluiting                                                               €5,00

 

Wekelijkse mailbrief:

Via e-mail aan te vragen bij mia@vlmbrabant.be

De mailbrief verschijnt ook wekelijks op de website: https://www.vlmbrabant.be

 

Scheidsrechtersvergoedingen:

Verplaatsingskosten scheidsrechters:

- ofwel een forfaitaire verplaastingkost: €18,
verhoogdmet een bijkomende km vergoeding
van 0,35 €/km.

- ofwel een forfaitaire verplaatsingskost van €21.00  zonder bijkomende km vergoeding.

 

Origineel wedstrijdblad

Binnen de drie dagen na de wedstrijd inscannen en mailen naar GOSSEYE Eddy

eddy@vlmbrabant.be

De ploegverantwoordelijke dient de uitslag onmiddellijk na de match elektronisch in te geven via de website (https://www.vlmbrabant.be)

 

Competitie-einde

De laatste wedstrijden dienen gespeeld te worden uiterlijk op 15 mei 2022 

Structuur


Het actieterrein van VLM Vlaams-Brabant richt zich vooral naar de competitieve vrijetijds- en de zuivere recreatieploegen, maar beperkt zich tot de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. In deze regio's grijpt het volleybalgebeuren plaats. Meestal wordt in de week gespeeld (het avondje volleybal...) en de kalender wordt afgewerkt met de spe(e)l(st)ers die beschikbaar zijn. De leiding waakt vooral over de sportieve geest; de reglementeringen zijn tot een gezond minimum beperkt. Het bestuur coördineert de werking van het geheel en geeft administratieve bijstand aan de veldwerkers. Op die manier kan het voluntariaat, dat ook in de VLM de basis van alles vormt, zich uitsluitend toeleggen op de sportieve taken. De grote band met de clubs zijn de wekelijkse mailbrieven met uitslagen, rangschikkingen, wedstrijdwijzigingen, tornooien, clubactiviteiten enz. en de website..