Verzekering

De gewone sportverzekering bij ETHIAS voor alle VLM-leden (polis nr 45.183.645)

Wie zijn verzekerd?

Op voorwaarde dat ze medisch gekeurd werden bij aanvang van het lidmaatschap zijn al onze leden zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en hun burgerlijke aansprakelijkheid. VLM Vlaams-Brabant onderschreef hiervoor een polis bij de verzekeringsmaaschappij ETHIAS.

De algemene voorwaarden voor VLM-Brabant (in PDF-formaat) kunt U hier inkijken of downloaden.    Algemene Voorwaarden


Wat doen ingeval van ongeval?

 1. De clubsecretaris vult samen met de betrokkene en eventuele getuigen de ongevalsaangifte in en geeft ze mee aan de gekwetste speler, liefst samen met een omslag waarop het adres van VLM Vlaams-Brabant, ter attentie van de heer Dirk Geets, A. Van Langhendoncklaan 3 te 3191 Hever.

 2. Deze geeft het document af aan de dokter die, na onderzoek, het medisch gedeelte (blz 3-4) verder invult. De gekwetste speler stuurt het document zo snel mogelijk naar VLM Vlaams-Brabant. Het is steeds aan te raden een fotokopie te nemen van de ingevulde pagina's.

 3. Na controle of de gekwetste speler is aangesloten bij VLM stuurt VLM Vlaams-Brabant de aangifte door naar ETHIAS.

 4. De gekwetste speler ontvangt van Ethias een bevestiging en een dossiernummer. Dit nummer moet hij op alle verdere briefwisseling vermelden. VLM VLAAMS-BRABANT komt hier ver der niet meer tussen. De verdere afhandeling van het dossier gaat dus verder tussen het lid en Ethias.

 5. De gekwetste speler houdt alle documenten (doktersttesten, betaalbewijzen van ziekenhuis, dokter, apotheker, kine, ed. bij. Na hestel zullen deze worden opgevraagd door de verzekering.
  Ook hier is het raadzaam van alles een kopietje te nemen alvorens alles op te sturen.

 6. Via het extranet van Ethias wordt aan VLM Vlaams-Brabant de mogelijkheid geboden om van op afstand het dossier mee op te volgen. Elke club kan bij Ethias ook een login + code bekomen om de dossiers van hun club mee op te volgen. Clubverantwoordelijken kunnen via het extranet echter geen aangifte doen, vermits er door de federatie vooraf een controle op het lidmaatschap moet gebeuren. Vandaar dat de aangifte eerst naar VLM VLAAMS-BRABANT moet gestuurd worden.
  Meer info over het Extranet van Ethias vind je hier:
  http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF203/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet/Toegangsvoorwaarden.htm

 7. Blanco formulieren kunnen steeds worden gedownload van onze website. (zie verder)

Ongevalsangifte

Echter, in geval van hoogdringendheid en bij gebrek aan dergelijk formulier kan je hier een formulier downloaden in afzonderlijke bladzijden. Niet ze aan mekaar zodat ze één geheel vormen. ongevalsaangifteGratis verzekering van vrijwilligers binnen de club (via DEXIA en de prov. Vlaams-Brabant)

Wat zijn vrijwilligers?

We spreken hier NIET van de gewone leden van de club. Deze zijn, naast de sportieve activiteiten, ook reeds verzekerd voor de occasionele medewerking aan een eetfestijn, een bal of een andere activiteit van de club, via de polis van de federatie (Ethias), voor zover ze in orde zijn met hun lidmaatschap bij de VLM. (Zie polis VLM p. 4 - Definities, punt 6: verzekerde activiteiten).

Vrijwilligers zijn ouders, vrienden, ed. die NIET AANGESLOTEN zijn bij de club, maar ter gelegenheid van de extra-sportieve activiteiten hun medewerking verlenen op vrijwillige basis (en dus zonder vergoeding).


Wat is vrijwilligerswerk?

Hier geldt de volgende bepaling: vrijzilligerswerk is elke activiteit: Bestuurders van de vereniging, die niet angesloten zijn bij de VLM, kunnen ook als vrijwilliger worden aanschouwd.
Wat komt niet in aanmerking? Familiefeesten, vriendendienst, individuele acties, ...


Gratis verzekering

In samenwerking met DEXIA-verzekeringen biedt de provincie Vlaams-Brabant (het provinciaal goevernement) aan elke vereniging maximaal 100 dagen gratis verzekering aan voor de vrijwilligers. Deze verzekering dekt zowel de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger als de lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten.

Wat betekent 100 dagen?

Eén dag = één vrijwilliger gedurende één activiteitsdag. Indien dus op een bepaalde dag door de club bvb een mosselfeest wordt georganiseerd en hierbij helpen zeven personen (vrijwilligers - dus NIET-LEDEN), dan betekent dit 7 verzekeringdagen. Gaat het over drie dagen, (bvb vrijdag, zaterdag en zondag), dan wordt dit 3 x 7 = 21 verzekeringsdagen. Ook mag de voorbereiding en de afbraak of opkuis worden verzekerd. Neem je bvb twee dagen voor de voorbereiding en een dag voor de opkuis, dan heb je 6 x 7 = 42 verzekeringsdagen nodig.

Wat wordt verzekerd en verdere info, reglementen en aanvragen:

Alles hier opnoemen zou van het goede te veel zijn. Je kunt echter stellen dat de waarborgen zowat gelijk zijn aan deze van onze ETHIAS-verzekering. ook de weg van en naar de activiteiten valt onder deze gratis verzekering. Wil je er alles over weten, surf dan naar

www.vlaams-brabant.be/vrijwilligersverzekering

of naar

www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk

Hier kun je ook de nodige formulieren en reglementen terzake downloaden en kennis nemen van de te volgen procedures.


Practisch